Menu

Exchange with buboy

24 coins

China › China, People's Republic of
Yuan renminbi (1955-date)
5 Jiao KM# 336
1993
1997
1 Yuan KM# 18
1981
1985
1 Yuan KM# 337
1997
2015
2016
2017
2017
Philippines
Piso (1967-date)
10 Sentimos KM# 198
1971
1972
25 Sentimos KM# 199
1972
1985
1993
50 Sentimo KM# 242
1984
KM#242.1
1985
KM#242.1